hero_bg_2.jpg

Lila na Libro

Nagawa mo na ba ang Lila ng Hamunin ng Lila?

Tinutulungan ka ng Lila na Libro na makita ang mga sagot na kailangan mo mula sa Bibliya habang tinutulungan kang bumuo ng isang matatag na pundasyon bilang isang Kristiyano.

Ang serye na 12-bahaging "Biblikal na Mga Pundasyon ng Bibliya" ay sumasaklaw sa mahahalagang katotohanan ng pananampalatayang Kristiyano sa isang istilo na hindi lamang tinuturuan ka sa Banal na Kasulatan, ngunit binibigyan ka ng kapangyarihan na malaman at matulungan ang iba.

Mga Pundasyon sa Bibliya para sa Pagbubuo ng Malakas na mga Disipulo

1 - Kasalanan at Kaligtasan

Purple_Book1.jpg

2 - Pagkasari at Pagkamasunurin

Purple_Book1.jpg

3 - Pagsisisi at Pagbibinyag

Purple_Book1.jpg

4 - The Holy Spirit & Spiritual Regalo

Purple_Book1.jpg

5 - Espirituwal na Pagkagutom at Salita ng Diyos

Purple_Book1.jpg

6 - Pagiging Disipulo at Pamumuno

Purple_Book1.jpg

7 - Espirituwal na Pamilya at Simbahan Buhay

Purple_Book1.jpg

8 - Panalangin at Pagsamba

Purple_Book1.jpg

9 - Pananampalataya at Pag-asa

Purple_Book1.jpg

10 - Biblikal na Kasaganahan at Kabutihang-loob

Purple_Book1.jpg

11 - Evangelism & World Mission

Purple_Book1.jpg

12 - Pagkabuhay na Mag-uli at Hatol

Purple_Book1.jpg